top of page

Prosiectau

Gwaith Craidd

Ein nod yw cynyddu a chefnogi datblygiad cymunedol, ieithyddol ac economaidd trwy gynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau sy'n targedu teuluoedd, plant a phobl ifanc a'r gymuned er mwyn annog pawb i gael y cyfle i ddefnyddio, ymarfer a chryfhau eu Cymraeg yn ardal Gorllewin Sir Gaerfyrddin. Trwy gynnig blas cychwynnol o'r iaith a diwylliant Cymraeg i lawer, rydym yn gobeithio annog nifer y siaradwyr Cymraeg a helpu i gyfrannu tuag at y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Gŵyl Canol Dre

Cynhaliwyd Gŵyl Canol Dre am y tro cyntaf yn 2018 ym Mharc Myrddin, Caerfyrddin, sef un o brif ddigwyddiadau Cymraeg ardal Caerfyrddin. Mae’r ŵyl yn ddiwrnod o hwyl ac adloniant i bobl o Sir Gâr a thu hwnt wrth gynnwys amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau at ddant pawb, gan gynnwys perfformiadau o gerddoriaeth byw, chwaraeon, llenyddiaeth, celf ac amrywiaeth o weithdai. Mae yna dau lwyfan ar y maes, un yn cynnwys unigolion a bandiau adnabyddus o’r sîn roc Gymraeg yn perfformio ynghyd â pherfformiadau amrywiol gan ysgolion yr ardal. Mae’r ŵyl yn cynnig platfform i fusnesau gydag ardal stondinau i werthu nwyddau a chynnyrch ac i fudiadau lleol i hyrwyddo eu gwasanaethau.

Logo Newydd Profi - Gwyn.png

Cynllun Profi

Nod Cynllun Profi yw gwella sgiliau pobl ifanc er mwyn eu paratoi ar gyfer y byd gwaith.

Trwy’r cynllun rydym yn darparu cymorth i bobl ifanc i ddod i adnabod eu sgiliau a chryfderau gan gynnwys cyngor ar gyfweliadau, adnabod sgiliau byd gwaith, darganfod cyfleoedd byd gwaith a chymorth CV ac ymgeisio am swyddi. Byddwn yn eu hannog i fanteisio ar gyfleoedd lleol gan gynnwys profiad gwaith, gwirfoddoli, prentisiaethau a swyddi.

Byddwn yn gwireddu hyn trwy fynd allan i ysgolion a cholegau addysg bellach er mwyn cyflwyno gwahanol agweddau o’r cynllun iddynt ar ffurf sgyrsiau a gweithdai wyneb yn wyneb mewn ysgolion er mwyn teilwra’r gefnogaeth ar sail 1-i-1 gyda phlant a phobl ifanc.Ewch draw i sianel YouTube Menter Gorllewin Sir Gâr os hoffech ddysgu mwy am ein gwaith neu fynd ati i ddatblygu eich sgiliau byd gwaith neu cysylltwch gyda'r tîm!

IMG_3370.JPG
Cynllun Profi

Mae’r wefan yn cynnwys cyngor bachog digidol apelgar i annog pobl ifanc i ddeall pa sgiliau sydd eu hangen ar gyfer fyd gwaith a’u grymuso i fod yn uchelgeisiol a hyderus, gan gynorthwyo yn y camau allweddol o’r siwrnai o fod yn ddisgybl i fyd gwaith. Mae cwisiau rhyngweithiol wedi ei ddatblygu ar y cyd gyda pobl ifanc i sicrhau bod y cynnwys o gymorth ac yn apelgar. Mae hyn er mwyn cynorthwyo pobl i ddarganfod eu sgiliau byd gwaith a’u cryfderau. Mae cynnwys y wefan yn cynorthwyo i gyflawni’r pedwar diben Cwricwlwm i Gymru gan annog dysgwyr i fod yn uchelgeisiol i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Mae yna gyfres o bodlediadau a ffilmiau i gydfynd a’r wefan er mwyn arddangos y cyfleoedd a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer sectorau sydd wedi eu dewis gan Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol. Bydd dysgwyr yn gallu nodi datblygiad eu sgiliau ac ennill gwobr am mewn siopau, caffis a sefydliadau.

MGSG Digidol -  (6).png
MGSG Digiol

Cynllun Digidol

Mae yna ddwy elfen i weithgaredd MGSG Digidol, y cyntaf yw gweithredu cytundebau ar ran y Canolfannau Byd Gwaith i ddarparu sesiynau digidol i unigolion di-waith.  Darperir y sesiynau yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Porthcawl, Port Talbot, Castell Nedd, Abertawe, Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro. Mae’r sesiynau yn cynnwys darparu sgiliau digidol sylfaenol, cefnogaeth chwilio ac ymgeisio am swyddi, creu a diweddaru CVs a chefnogaeth i ddefnyddio cyfrifon Credyd Cynhwysol.

 

Yr ail elfen a ddarperir gan MGSG Digidol yw Prosiect Digidol Sir Gâr sy’n cynnig cymorth digidol i unigolion ar ffurf sesiynau anffurfiol ar draws y Sir. Nod y cynllun yw cynnig cymorth digidol amrywiol megis, sut i ddefnyddio Cyfrifiadur, Gliniadur, Tablet/iPad, defnyddio'r We, Apiau a mynediad i wasanaethau ar-lein. Cyllidir y cynllun gan raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

bottom of page