Teuluoedd

Sali Mali

Drwy gynnal amryw o weithgareddau a digwyddiadau rydym yn annog mwy o deuluoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. Rhestrir y math o weithgareddau rydym yn cynnal isod, ond cadwch lygaid ar yr adran wybodaeth ar dudalen flaen y wefan am fanylion ynglŷn â gweithgareddau unigol.

Mabolgampau Meithrin

  • Grŵp Targed: Plant rhwng 2 a 4 oed a’u teuluoedd.
  • Nod: Trefnu gweithgareddau hwyliog ar gyfer plant a’u teuluoedd. Cyfleoedd i bawb gymdeithasu mewn awyrgylch hamddenol Gymraeg.

Sesiynau Iaith a Chwarae

  • Grŵp Targed: Plant a Babanod (0 – 7) a’u teuluoedd
  • Nod: Trefnu sesiynau er mwyn cyflwyno’r Gymraeg i blant a’u teuluoedd mewn awyrgylch hamddenol trwy chwarae a siarad.

Diwrnodau Hwyl a Gwyliau amrywiol

  • Grŵp Targed: Plant a’u teuluoedd
  • Nod: Trefnu digwyddiadau amrywiol er mwyn diddanu’r teulu cyfan trwy’r Gymraeg. I rai, mae’r digwyddiadau yma’n cynnig blas cychwynnol i’r iaith a diwylliant Cymraeg. Yn ogystal, mae swyddogion y Fenter yn cael cyfle i sgwrsio gyda rhieni am y manteision o roi’r Gymraeg i’w plant.

Mae dy Gymraeg di’n Grêt

  • Grŵp Targed: Rhieni
  • Nod: Annog pobl sy’n gallu siarad Cymraeg i ddefnyddio’r iaith yn gymdeithasol, gan newid arferion rhieni sy’n gallu siarad Cymraeg ond sydd wedi arfer siarad Saesneg gyda’i gilydd.

Awdur ar daith

  • Grŵp Targed: Disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 ysgolion cynradd yr ardal.
  • Nod: Cynnig cyfle i blant o bob gallu mwynhau profiad o weithio gyda bardd profiadol trwy ddarllen ac ysgrifennu darnau ar y cyd.