Pobl Ifanc

Pobl IfancDrwy gynnal amryw o weithgareddau a digwyddiadau rydym yn cael mwy o bobl ifanc i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhestrir y math o weithgareddau rydym yn cynnal isod, ond cadwch lygaid ar yr adran wybodaeth ar dudalen flaen y wefan am fanylion ynglŷn â gweithgareddau unigol.

Sesiynau gyda disgyblion Ysgolion Uwchradd yr ardal

 • Grŵp Targed: Disgyblion ysgolion uwchradd
 • Nod: Cynnig cyfle i’r disgyblion ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol i fagu hyder ac i gael profiad o’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth.

Gweithdai amrywiol i Ieuenctid yr ardal

 • Grŵp Targed: Pobl ifanc
 • Nod: Cydweithio gyda grwpiau amrywiol i gynnig gweithdai cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc ac i gynnig cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith mewn awyrgylch hamddenol.

Cynnal clybiau cyfrwng Cymraeg yn Ysgolion Uwchradd yr ardal

 • Grŵp Targed: Disgyblion ysgolion uwchradd
 • Nod: Cynnal clybiau i’r disgyblion er mwyn eu hannog a’u cynorthwyo i ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd naturiol a thu allan i’r dosbarth.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Cymdeithasol

 • Grŵp Targed: Pobl ifanc a’r gymuned
 • Nod: Cydweithio gyda mudiadau amrywiol ac asiantaethau i drefnu digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc yr ardal megis gigs, dawnsfeydd a theithiau.

Ffug Gyfweliadau Ysgolion lleol

 • Grŵp Targed: Disgyblion blwyddyn 10 a blwyddyn 12
 • Nod: Cynnig cyfle i ddisgyblion uwchradd gael profiad o gyfweliad i’w paratoi ar gyfer y byd gwaith neu golegau.

Prosiectau Chwaraeon

 • Grŵp Targed: Pobl ifanc ardaloedd amrywiol
 • Nod: Cynnig y cyfle i bobl ifanc fedru cymryd rhan mewn gweithgarwch chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg yn eu hardal leol.

Prosiect Cefnogi Arferion Iaith – Ysgolion Uwchradd

 • Grŵp Targed: Disgyblion ysgolion uwchradd sy’n rhan o’r prosiect
 • Nod: Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ysgol yn enwedig ymysg disgyblion sydd ddim yn defnyddio’r iaith yn naturiol na’n rheolaidd.

Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 a Brwydr y Bandiau Bach

 • Grŵp Targed: Bandiau a chynulleidfa ifanc
 • Nod: Cyd drefnu rowndiau rhanbarthol a sirol y gystadleuaeth sy’n cael ei chynnal ar draws Cymru.